Prvý dojem môžete urobiť len raz!

Školenia, kurzy, semináre

Zamerané na kultivovanie osobnosti a na osvojenie profesionálneho vystupovania

Osobná prezentácia v profesionálnom a spolo­čenskom styku
– pre predstavenstvá a top manažmenty (vhodná je aj účasť manželských partnerov)

Osobná prezentácia v styku s obchodnými partnermi a reprezentácia firmy
– pre top manažmenty, stredné manažmenty, obchodných zástupcov, referentov zahraničných vzťahov a public relations

Zamestnanec – spolutvorca imidžu firmy
– pre asistentky, sekretárky, obchodných zástupcov, administratívnych a technických pracovníkov...

Školenia vedú k zdokonaleniu osobného imidžu – k posilneniu znalosti pravidiel spoločenského správania, k zlepšeniu úpravy zovňajšku, ku schopnosti primerane reprezentovať v súlade s profesionálnym a spoločenským statusom.

Účinne prispievajú k zvyšovaniu firemnej kultúry, aby jej úroveň bola adekvátna významu firmy – inštitúcie.

Cieľom školení je, aby si každý účastník uvedomil nedostatky vo svojej osobnej prezentácii, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými štandardnými kritériami a nevyhovujú zásadám firemného etického kódexu.

Obsahovo sa kurzy / semináre prispôsobujú konkrétnym požiadavkám a potrebám objednávateľa a sú určené pre ucelené skupiny.